1

Strona główna

Media o nassprawdź

Media
o nas
sprawdź

CSR odpowiedzialny biznessprawdź

CSR odpowiedzialny biznes
sprawdź

Innowacje i rozwójsprawdź

Innowacje
i rozwój
sprawdź

Nagrody i wyróżnieniasprawdź

Nagrody
i wyróżnienia
sprawdź

O Nas

O Nas

 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głubczyce.  W ramach podstawowej działalności, Spółka zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków. GWiK utrzymuje w ruchu ciągłym produkcję i dystrybucję wody w ujęciach oraz całodobowo kieruje tymi procesami, steruje całodobowo procesy odbioru i oczyszczania ścieków przesyłowych z terenu miasta i gminy do oczyszczalni ścieków w Głubczycach, a także dba o jakość wody i monitoruje jakość ścieków w Głubczycach, przez systematyczne badania laboratoryjne. Spółka ponadto utrzymuje w stałej gotowości pogotowie wodno-kanalizacyjne, powiększa teren objęty siecią wodociągową i kanalizacyjną poprzez projektowanie i budowę nowych jej odcinków zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji, prowadzi przeglądy, naprawy i remonty istniejących sieci wod-kan, pomp głębinowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.