Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dbamy o jakość
Naszej wody

Dbamy o jakość
Naszej wody

Informacja

image_pdfimage_print

Status prawny

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m. in.:

 1. Ustawę z dnia 15.IX.2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 2. Ustawę z dnia 7.VI.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
 3. Ustawę z dnia 18. VII. 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);
 4. Ustawę z dnia 27. IV. 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
 5. Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019r. Rady Miejskiej w Głubczycach;
 6. Decyzja nr GL.RZT.70.41.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 maja 2021r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Głubczyce

Podstawa działania:

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2122/1992, zmieniony aktami notarialnymi Rep. A 4048/1994r.; Rep. A 993/98, Rep. A 3579/2003, Rep. A 3056A/2004.

Odpis KRS 2021- KRS_Odpis_0000087374_7_01_2021 (1)

 

Organy Spółki i ich kompetencje

Organy działające w spółce:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

 

Skład organów spółki:

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Głubczyce

Rada Nadzorcza:

 • Wiesław Czerepak
 • Zbigniew Łątka
 • Ryszard Michalik
 • Zarząd:
 • Mariusz Rubczyński – Prezes Zarządu
 • Marcin Grabuńczyk – Prokurent/Dyrektor Finansowy

 

Kompetencje i funkcje organów spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Odbywa się najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Zgromadzenia nadzwyczajne odbywają się w zależności od potrzeb spółki.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 • Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 • Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
 • Zmiana umowy Spółki,
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • Połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki,
 • Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • Emisja obligacji,
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
 • Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za ceną przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
 • Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • Wybór, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki przy uwzględnieniu treści § 14 pkt 2 niniejszej umowy Spółki,
 • Określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
 • Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

2. Rada Nadzorcza

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze staniem faktycznym,
 • Ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku albo pokrycia strat,
 • Składaniu Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,
 • Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • Nawiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu, ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu według zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników,
 • Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
 • Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 • Delegowanie członka Zarządu lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenie członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • Opiniowanie opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, proponowanych przez zarząd Spółki,
 • Wybór jednostki uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 • Na wniosek Zgromadzenia Wspólników powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustala członkom Zarządu wynagrodzenie według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Zarząd

 • Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków w tym Prezesa.
 • Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych.
 • Do dokonywania czynności prawnych zwykłego Zarządu w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, a gdy oświadczenie dotyczy praw majątkowych powyżej równowartości w polskich złotych kwoty 25 000 euro konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub Zarządu i prokurenta.
 • Umowę o pracę z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

 

Obiekty Spółki

Siedziba główna spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce.

 

Oczyszczalnia Ścieków i Wywozu Nieczystości

ul. Kopernika 41, 48-100 Głubczyce.

 

Przedmiot działalności

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.  prowadzą statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki – Nr KRS 0000087374 oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.). Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce w formie Decyzji nr KI.7031.9.4.2012.VI z dnia 31.10.2012 r. oraz Postanowienia nr KI.7031.9.6.2012.VI z dnia 28.11.2012 na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu wody, uzdatnianiu wody na dwóch stacjach uzdatniania, dezynfekcji wody oraz dostarczaniu wody do odbiorców.
 2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków sanitarnych
  i deszczowych systemem kanalizacji.
 3. Oczyszczanie ścieków w eksploatowanych oczyszczalniach ścieków.

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1. 49, 41, Z, Transport drogowy towarów;

2. 77,12, Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

3. 77,32, Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

4. 43, 12, Z, Przygotowanie terenu pod budowę;

5. 42, 21, Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

6. 43, 21, Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych;

7. 43, 22, Z, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

8. 43, 39, Z, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

9. 37, 00, Z, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Majątek i struktura własnościowa

Struktura własnościowa:

Kapitał zakładowy: 39 854 500,00 zł
Udziałowcy: gmina Głubczyce posiada 100%

Skip to content